ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV. LSS

LSS

Omvida erbjuder LSS-boende och daglig verksamhet enligt § 9.8, 9.9, 9.10 för personkrets 1, för personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.

Vi säkerställer att brukaren tillgodoses till fullo sin/a insatser enligt rättighetslagen LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Alla brukare har en individuell genomförande plan och varje individ ses som en enskild verksamhet, inte som en del av en kollektiv insats, blandat med andra brukares behov och utmaningar i livet. Omvida arbetar för att brukaren ska bli en del av samhället, genom normalisering och integration. Vi bygger boende och lokaler med högsta kvalitet och standard.

Våra verksamheter är alltid lokaliserat i väl integrerade områden i kommunernas A -läge, med goda möjligheter att ta del av all service och erbjudande som vistelse eller hemkommunen ger till sina invånare.

Omvida erbjuder bland annat följande till brukaren, som har valt att bo ett självständigt liv, på våra boende, sysselsättning på daglig verksamhet eller integrerat boende med daglig verksamhet:

  • Boendet är brukarens hem och arenan för individuell utveckling inom boendemiljö, fritid, socialt sammanhang, kommunikationsträning till självständigt liv, i eget boende.
  • Daglig verksamhet tillrättalägger tillsammans med brukaren och dennes nätverk, sysselsättning efter personens önskemål, drömmar och kognitiva samt motoriska färdigheter.
  • Vår personal är handplockad och personalgruppen har en mix av kompetens samt erfarenhet av målgruppen. Det vår personal har gemensamt är personlig lämplighet att lotsa målgruppen, gedigen inlevelseförmåga gällande vara en del av andra människors vardag, värnar om brukarens rättigheter och tillvara tar på hens intresse, för att skapa möjligheter till ett självständigt liv med funktionshinder.
  • Verksamhetschefen och första linjens chefer har lång erfarenhet av driva LSS verksamheter, både i offentlig och privat regi.
  • Personal och chefer erbjuds löpande kompetenshöjande insatser såsom handledning, kurser och längre utbildningar, som kommer brukaren och verksamheten tillgodo
  • Brukarens anhöriga, nätverk erbjuds öppna föreläsningar om målgruppens funktionsnedsättning. Föreläsningarna har handikappförståelse och visuell tydliggörande pedagogik.
  • Omvidas LSS verksamheter har ett lågaffektivt förhållningssätt gentemot problemskapande beteende.

Vid intresse och frågor kontakta Enhetschef Peder Alén 076-580 15 60 (peder.alen@omvida.se)

Bli en del av oss

Vi söker dig med hjärtat på rätt plats. Engagemang och socialt intresse bör vara en självklarhet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?
Kontakta oss gärna.

TELEFON:

040-61 53 100

E-POST:

kontakt@omvida.se

Kontakta placeringsansvarig