STÖDBOENDE

Stödboende

På väg mot ett självständigt liv

Omvida Stödboende är en insats för ungdomar och vuxna från 16år och uppåt.
Vi skräddarsyr behovet med individen i centrum. Målet efter avslutad insats är att individen skall ha en sysselsättning, koll på sin ekonomi, klara av att sköta ett hushåll och uppbära ett eget boende.

Målgrupp
Omvida Stödboende erbjuder träningslägenheter och stödboende för unga och vuxna som har behov och nått en tillräcklig mognad där de kan flytta till en lägenhet, men som behöver stöd för att uppnå en fungerandevardag. Målgruppen för träningsboende är avhoppare
från kriminalitet, förälder med barn som behöver stöd i föräldrarollen, unga vuxna med problematik i hemmiljön, social problematik och lättare missbruk, psykisk ohälsa och skyddade placeringar.

Arbetssätt
Varje individ har en samordnare/behandlare sför att individen skall få stöd och vägledning att uppnå de viktiga målen i ADL, sysselsättning, hälsa och nätverk och relationer. Målet är att individen skall känna trygghet och ha förutsättningar att klara ett självständigt liv. Insatsen startar med en kartläggning under fyra veckor för att få fram individens omfattning av behov. Kartläggningen avslutas med en skriftlig bedömning av behov och individens risk och skyddsfaktorer. Av erfarenhet vet vi att rätt insatser, delaktighet från nätverk, individ och socialtjänst är av högsta vikt.

Ladda ner Broschyr